RATIO: Plus: 5/10|Lubię: 5/10
38 628 Osób kliknęło|11 336 818 razy!

FacePlus zmienia się w FanCop!

Szanowni Użytkownicy,

Z dniem 10 kwietnia 2012 serwis internetowy FacePlus.pl dokonał rebrandingu (zmiany nazwy) na FanCop.COM.

Zmiany podyktowane są dynamicznym rozwojem systemu i planowanym wejściem na rynek międzynarodowy. Schematy funkcjonowania systemu, ratio, ceny punktów, parametry kont płatnych, dotychczasowa skuteczność - pozostają niezmienne. Administracja, pracownicy obsługi, programiści, graficy, właściciele - pozostają ci sami i nie planujemy żadnych zmian w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wyglądem strony, a także nowymi funkcjonalnościami systemu. W najbliższych dniach zostaną Wam przedstawione kolejne możliwości i opcje. Mamy nadzieję, że będziecie z nich bardzo zadowoleni!

Administracja systemu FanCop
(dawniej: FacePlus)


Regulamin systemu FanCop™

1. Definicje.

1. Regulamin - niniejszy dokument.
2. System - serwis internetowy FanCop.com.
3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana w Systemie.
4. Konto - login/email zabezpieczony hasłem Użytkownika, do którego przyporządkowywane są aktywności Użytkownika w obrębie Systemu.
5. Klient - Użytkownik, który od Systemu zakupił usługi płatne.

2. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem praw autorskich majątkowych do Systemu oraz administratorem Systemu FanCop.com jest ASP Krystyna Łenczyńska, Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków, Polska, NIP: 679-206-67-84, zwany dalej "Systemem".
2. Właścicielem praw autorskich osobistych do Systemu jest Michał Łenczyński, Rynek Dębnicki 4, 30-319 Kraków, Polska, NIP: 676-215-04-39.
3. System zawiera Umowę o udostępnienie panelu Systemu z Użytkownikiem, której zasady przyjęte bez zastrzeżeń przez obie strony reguluje niniejszy Regulamin.
4. System ma charakter katalogu stron typu "fanpage" oraz "plus" oraz zadań, których obejrzenie sugeruje Użytkownikom.
5. W ramach swojej aktywności w Systemie, Użytkownik ma możliwość rejestracji jednego lub kilku Kont.
6. Użytkownik oświadcza, że każde z Kont zawiera dane zgodne ze stanem faktycznym.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Systemu danych osobowych, zgodnie z Ustawą "o ochronie danych osobowych".
8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poczty e-mail od Systemu zgodnie z Ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Dotyczy to w szczególności powiadomień o kończących się punktach, nowej puli stron do kliknięcia, o nowych funkcjonalnościach Systemu, lub innych informacji, w tym o charakterze marketingowym i promocyjnym.
9. Korzystanie z podstawowych funkcjonalności Systemu jest bezpłatne.
10. Właściciel Systemu udostępnia także dodatkowe usługi płatne.

3. Dodawanie stron.

1. Użytkownik może dodać w obrębie swojego Konta strony do Systemu i przydzielić na nie punkty, wskazując innym Użytkownikom chęć uczestnictwa stron w obrębie losowania kliknięć.
2. Użytkownik może dodać wyłącznie strony będące jego własnością, lub takie, na których dodanie do Systemu wyraził zgodę Właściciel (pełnomocnictwo).
3. Użytkownik może przydzielić do stron określoną liczbę punktów. Przydzielenie punktów jest jednoznaczne z deklaracją ich nieodwracalnej konsumpcji (zużycia nie podlegającego zwrotowi).
4. Celem przejrzystego zarządzania zasobami, System udostępnia dodatkowe funkcjonalności (przyrosty punktów, określanie kategorii tematycznych, stref językowych i inne).
5. Użytkownik zobowiązuje się dodawać strony do właściwych kategorii tematycznych, stref językowych, zgodnych z treścią zawartości strony.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie dodawać do Systemu stron sprzecznych z Polskim prawem.
7. System stara się zapewnić anonimowość adresów stron uczestniczących w wymianie kliknięć, w zakresie dostępnym kodowo. Jednocześnie System może odstąpić od tej reguły, jeżeli uzna że będzie to korzystne dla większości Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie lub publikację adresów uczestniczących w Systemie.
8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dociekał w sposób samodzielny adresów stron uczestniczących w wymianie kliknięć, ani ich publikował w żadnej postaci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że publikacja przez osoby trzecie adresów stron uczestniczących w wymianie kliknięć może spowodować straty finansowe ich właścicieli, co za tym idzie rozszczenia wobec osoby, która złamałaby ten punkt Regulaminu.

4. Zdobywanie punktów.

1. System w ramach udostępnianych funkcjonalności określa punktację dla każdej ze stron. Punktacja jest niezależna dla każdego rodzaju kliknięć (Lubię, Plus).
2. Ilość punktów otrzymywanych za kliknięcie Użytkownika i usuwanych za kliknięcie stron Użytkownika przez innych Użytkowników, podana jest w aktualnej tabeli Ratio. Tabela Ratio dla Użytkownika może być w dowolnym momencie zmodyfikowana przez System, w zależności od aktualnych warunków. Ewentualne modyfikacje wchodą w życie z dniem ogłoszenia.
3. System sugeruje Użytkownikom strony zgodne z ich zainteresowaniami i profilem, udostępniając jednocześnie możliwość kliknięcia przy jednoczesnym zachowaniu swobody pominięcia sugerowanej strony.
4. Za każde kliknięcie Użytkownika w stronę wskazaną przez System, Użytkownik otrzymuje punkty rodzaju odpowiadającego kliknięciu, w wysokości pierwszej cyfry Ratio.
5. Za każde kliknięcie w stronę Użytkownika, przez innego Użytkownika Systemu, Użytkownik bezpowrotnie traci (konsumuje) punkty rodzaju odpowiadającego kliknięciu, w wysokości drugiej cyfry Ratio. Punkty te odejmują się od puli punktów Użytkownika.
6. Algorytm (mechanizm) losujący oraz punkty w obrębie Systemu stanowią własność Właściciela Systemu.
7. Konsumpcja punktów ma charakter nieodwracalny. W szczególności System nie bierze odpowiedzialności za konsumpcję punktów niewłaściwy, niezgodny z intencją Użytkownika sposób (np. poprzez podanie błędnego adresu w panelu administracyjnym lub spodziewany efekt inny od uzyskanego).
8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Systemu zgodnie z jego założeniami i intencją Twórców. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać błędów w oprogramowaniu, nie czerpać z nich korzyści, a także niezwłocznie zgłaszać ewentualne błędy.
9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie oszukiwał Systemu w żadnej formie. W szczególności zobowiązuje się, że nie będzie generował punktów bez pokrycia w faktycznych kliknięciach (Plus, Lubię), nie będzie cofał kliknięc ("odkliknięcie") Plus, Lubię w trakcie trwania umowy lub po jej zakończeniu.
10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z innych systemów wymiany kliknięć, ani czerpał z nich korzyści w żadnej formie (dotyczy to także sprzedaży punktów w innych systemach).
11. System może przekazać Użytkownikowi punkty za inne aktywności Użytkownika korzystne dla systemu (np. udostępnienie proxy, promocję systemu, premie uznaniowe, etc.).

5. Proxy.

1. Użytkownik może udostępnić Systemowi Proxy, czyli oprogramowanie osadzone w obrębie domeny Użytkownika, służące Systemowi jako część wspomagająca do wymiany kliknięć.
2. Użytkownik instalując Proxy zobowiązuje się, że domena będzie spełniała parametry: szybkość działania nie wpływająca negatywnie na komfortowe wykorzystanie Proxy przez innych Użytkowników, bezpieczeństwo (domena nie generująca ostrzeżeń w przeglądarkach).
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wypadku udostępnienia Proxy służy ono jako skrypt pośredniczący w kliknięciach innych Użytkowników, skutkiem czego może wygenerować pewną dzienną liczbę odwołań w orientacyjnej średniej ilości określonej stosunkiem dziennej liczby kliknięć do aktualnej liczby Proxy (wartości podane są w statystykach Systemu).
4. System w zamian za dzierżawę Proxy udostępnia Użytkownikowi liczbę punktów określoną w aktualnej tabeli.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować kodu Proxy i wykorzystywać go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem w obrębie Systemu, a także nie usuwać kodu bez uprzedniego usunięcia Proxy z panelu administracyjnego Systemu.

6. Zadania.

1. System udostępnia Moduł Zadań, będący internetową bazą zleceń wykonania umownych czynności o charakterze niematerialnym.
2. Użytkownik (Zlecający) ma możliwość wystawienia zlecenia do wykonania przez innego Użytkownika (Wykonującego).
3. Moduł Zadań jest relacją pomiędzy Zlecającym a Wykonującym Zadanie. System nie stanowi w tej relacji strony ani nie bierze odpowiedzialności za skutki wykonania bądź publikacji Zadania.
4. Użytkownik deklarujący chęć wykonania Zadania, zobligowany jest je wykonać w jak najszybszym terminie lub anulować wykonanie zadania (odblokowując możliwość jego wykonania innym Użytkownikom), jeżeli nie chce go wykonywać z dowolnej przyczyny.
5. Użytkownik który zapoznał się z treścią Zadania, zobligowany jest do zachowania poufności faktu wystawienia zadania zadania przez Zlecającego oraz faktu wykonania przez siebie Zadania.
6. Wykonujący zobligowany jest nie usuwać efektów wykonanego przez siebie zadania (np. nie cofać komentarzy za które otrzymał zapłatę w punktach), chyba że efekty okazałyby się sprzeczne z prawem lub godziłyby w osoby trzecie.
7. Wykonujący i Zlecający po wykonaniu zadania, zobligowani są w najszybszym możliwym terminie wystawić sobie wzajemnie opinię (rekomendację) pozytywną lub negatywną.
8. Podstawą do wystawienia opinii negatywnej przez Zlecającego, może być wyłącznie wykonanie Zadania sprzeczne z intencją zawartą w treści (np. wyrażenie negatywnej opinii, zamiast pozytywnej).
9. Podstawą do wystawienia opinii pozytywnej przez Wykonującego, może być wyłącznie nieprzelanie punktów za prawidłowo wykonane zadanie w terminie 14 dni.
10. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z systemu Zadań zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno lokalnym jak i międzynarodowym.
11. Moduł zadań nie może być stosowany do prowadzenia kampanii negatywnej w żadnej postaci, ani nawoływać do złamania Prawa.
12. Wykonanie Zadania nie może wiązać się z żadnym zobowiązaniem Wykonującego do zakupu produktu bądź usługi ani żadnym roszczeniem finansowym skierowanym do Wykonującego Zadanie.
13. Moduł zadań nie może być stosowany do promocji żadnego serwisu wymiany kliknięć, wymiany danych, serwisu reklamowego.
14. W wypadku złamania regulaminu pkt. od 6.11 do 6.13, Użytkownik wyraża zgodę na usunięcie sprzecznego z Regulaminem Zadania oraz wyzerowanie posiadanych punktów na koncie podstawowym i wszystkich kontach powiązanych, bez względu na źródło pochodzenia punktów.
15. Korzystanie z Modułu Zadań jest bezpłatne w ujęciu finansowym, jednak jest związane z opłatą w punktach Plus/Lubię za wystawienie Zadania.
16. W momencie wystawienia Zadania, Zlecającemu blokowane są punkty w wysokości odpowiadającej kosztowi wykonania Zadania przez maksymalną liczbę Wykonujących + prowizja za wystawienie Zadania. Zablokowane punkty odpowiadające niewykonanej części zadania, są automatycznie zwracane po zakończeniu wystawionego Zadania. Prowizja nie podlega zwrotowi. 17. Zlecający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treść, formę, a także skutki prawne wykonania zleconego Zadania.
18. W wypadku złamania pkt. 6.5, Użytkownik przyjmuje pełne konsekwencje (w tym możliwe roszczenia finansowe) Zlecającego wynikające z poniesionych przez Zlecającego strat, w szczególności strat o charakterze wizerunkowym.

7. Program Partnerski.

1. System udostępnia Program Partnerski, który umożliwia Użytkownikowi otrzymanie dodatkowych korzyści w zamian za polecenie korzystania z systemu innym osobom.
2. Za każde kliknięcie poleconego Konta, Użytkownik polecający uzyskuje dodatkowo 1 punkt, przez pierwsze 100 dni od dnia rejestracji poleconego Konta.
3. Użytkownik uzyskuje wgląd w listę poleconych, adresy z których zarejestrowali się Poleceni, a także w liczbę ich kliknięć.
4. System zastrzega sobie możliwość wprowadzenia narzędzia do komunikacji pomiędzy Polecającym a Polecanym.

8. Zakup Punktów.

1. Poprzez zakup punktów rozumie się transakcję pomiędzy Użytkownikiem (Klientem) a Właścicielem Systemu (Sprzedającym).
2. Z chwilą dokonania transakcji, Klient zobowiązuje się dokonać płatności online na rzecz Sprzedającego, za pośrednictwem systemu płatności DotPay, a Sprzedający zobowiązuje się udostępnić Kupującemu odpowiadającą wybranemu pakietowi ilość punktów w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli płatność dokonywana jest niezwłocznie, proces dokonywany jest automatycznie, w przeciwnym wypadku System przekazuje punkty w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania płatności.
3. System gwarantuje stały i niezmienny w czasie koszt usługi polegającej na wylosowaniu strony Użytkownika innemu Użytkownikowi i zasugerowaniu jej kliknięcia, na poziomie 10 punktów Plus lub Lubię.
4. Sprzedający i System wyrażają zgodę na płatne bądź bezpłatne udostępnienie punktów na wolnym rynku przez Kupującego, jednocześnie informując o ustalonej przez System prowizji od przelewu punktów, pobieranej od każdej transakcji.
5. Przy transakcji zakupu punktów, obowiązuje aktualny cennik zgodny z FanCop.com z momentu składania zamówienia, który został zaakceptowany przez obie strony poprzez dokonanie zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w czasie, co nie ma wpływu na zamówienia dokonane w przeszłości (nie obowiązuje wstecz). Przyszła podwyżka cen punktów nie będzie skutkować koniecznością dopłaty przez Klienta, a przyszła obniżka cen punktów nie będzie skutkować zwrotem różnicy na rzecz Klienta.
6. Ceny podane na stronie internetowej podane są w wartościach netto (należy do niech doliczyć podatek VAT wg. obowiązującej stawki - na rok 2012 wynosi ona 23%).
7. Punkty, zarówno uzyskane w drodze kliknięć, jak i zakupione, stanowią własność Systemu. Zakup punktów nie zwalnia z konieczności respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. W szczególności, w wypadku blokady Konta wskutek łamania postanowień Regulaminu, punkty ani płatność za nie dokonana, nie podlegają zwrotowi.
8. Punkty mają charakter usługi jednorazowej (patrz: regulamin zwrotów).

9. Zakup Abonamentu i uzyskiwanie kont o zwiększonych parametrach.

1. Użytkownik ma możliwość zakupu odpłatnego czasowego zwiększenia parametrów Konta (Active, Business).
2. Z chwilą dokonania transakcji, Klient zobowiązuje się dokonać płatności online na rzecz Sprzedającego, za pośrednictwem systemu płatności DotPay, a Sprzedający zobowiązuje się zwiększyć Kupującemu parametry konta w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli płatność dokonywana jest niezwłocznie, proces dokonywany jest automatycznie, w przeciwnym wypadku System zwiększa parametry w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania płatności.
3. Ceny podane na stronie internetowej podane są w wartościach netto (należy do niech doliczyć podatek VAT wg. obowiązującej stawki - na rok 2012 wynosi ona 23%).
4. System gwarantuje stałe parametry konta z dnia składania zamówienia Abonamentu, od dnia opłacenia Abonamentu do dnia zakończenia aktualnie opłaconego okresu Abonamentowego.
5. Kupujący może zakupić Abonament dla wielu Kont będących jego własnością, z upustem cenowym, jednocześnie nie może organizować wspólnych zakupów z innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, celem uzyskania zniżki.
6. Przy transakcji zakupu Abonamentu, obowiązuje aktualny cennik zgodny z FanCop.com z momentu składania zamówienia, który został zaakceptowany przez obie strony poprzez dokonanie zamówienia. Ceny Abonamentu mogą ulec zmianie w czasie, co nie ma wpływu na zamówienia dokonane w przeszłości (nie obowiązuje wstecz). Przyszła podwyżka cen Abonamentów nie będzie skutkować koniecznością dopłaty przez Klienta, a przyszła obniżka cen Abonamentów nie będzie skutkować zwrotem różnicy na rzecz Klienta.
7. Parametry Kont mogą ulec zmianie w czasie. Zmiana parametrów danego typu Kont nie wpływa pozytywnie bądź negatywnie na konta już zakupione, do momentu zakończenia opłaconego okresu abonamentowego. Zmiana wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, ale dla danego Użytkownika nie wcześniej, niż zakończenie opłaconego z chwilą ogłoszenia zmian okresu abonamentowego.
8. Abonament ma charakter usługi jednorazowej (patrz: regulamin zwrotów) z możliwością odnowienia wg. aktualnie obowiązującego cennika.
9. System ma możliwość bezpłatnego czasowego zwiększenia parametrów Konta (Loyal) dla Użytkowników aktywnych, spełniających warunki opisane w pomocy Systemu.
10. Zakup konta Business (o najwyższych parametrach) nie skutkuje zwrotem płatności lub części płatności za posiadane konto Active (o wyższych parametrach).
11. Jeżeli Użytkownik w obrębie jednego Konta posiada równocześnie kilka rodzajów kont o podwyższonych parametrach, dla każdego z parametrów brana jest pod uwagę wartość bardziej korzystna dla Użytkownika.

10. Giełda.

1. System udostępnia Moduł Giełdy, będący internetową bazą ofert sprzedaży punktów.
2. Użytkownik (Sprzedający) ma możliwość wystawienia oferty sprzedaży punktów innym Użytkownikom (Kupującym).
3. Moduł Giełdy jest relacją pomiędzy Kupujacym a Sprzedającym. System nie stanowi w tej relacji strony ani nie bierzę odpowiedzialności za skutki zakupu bądź sprzedaży punktów.
4. Kupujący zobligowany jest do oceny ryzyka i uczciwości potencjalnego Sprzedającego (np. poprzez system rekomendacji) i zgodnie z pkt. 9.3, nie wnosi do Systemu żadnych roszczeń w wypadku niepomyślnego przebiegu transakcji. 5. Kupujący z chwilą kliknięcia "Kup teraz" zawiera umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.
6. Kupujący zobligowany jest do niezwłocznego uregulowania płatności za zakupione punkty i potwierdzenia płatności poprzez Moduł Giełdy.
7. Sprzedający zobligowany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania płatności, co wiąże się z automatycznym przelaniem punktów Kupującemu.
8. Kupujący i Sprzedający po dokonaniu transakcji, zobligowani są w najszybszym możliwym terminie wystawić sobie wzajemnie opinię (rekomendację) pozytywną lub negatywną.
8. Podstawą do wystawienia opinii negatywnej przez Kupującego, może być wyłącznie nieprzelanie punktów, czyli niepotwierdzenie otrzymania płatności w terminie 14 dni od jej wysłania (chyba, że wybrana forma płatności trwa dłużej), lub niewywiązanie się z dostarczenia bez kosztów dodatkowych deklarowanego przez Kupującego i zaakceptowanego przez Sprzedającego dokumentu zakupowego.
9. Podstawą do wystawienia opinii pozytywnej przez Sprzedającego, może być wyłącznie nieopłacenia transakcji w terminie 14 dni.
10. Sprzedający zobligowany jest w podanej cenie punktów ująć wszystkie koszty dodatkowe (np. podatek VAT jeżeli jest zobligowany do jego odprowadzania, wysyłka papierowego dokumentu sprzedaży jeżeli jest zobligowany go wystawić oraz inne składowe ceny ostatecznej).
11. Sprzedający nie może podawać w ofercie publicznej danych kontaktowych, umożliwiających przeglądającym ofertę pominięcie Modułu Giełdy.
12. Sprzedający zobligowany jest w komunikacie prywatnym do Kupującego podać wszystkie dane dotyczące formy płatności, zgodnej z wcześniejszą deklaracją formy płatności.
13. Sprzedający i Kupujący z chwilą uzyskania kontaktu poprzez ofertę giełdową, zobligowani są przeprowadzać ze sobą przyszłe transakcje poprzez Moduł Giełdy, bez jego pomijania.
14. W wypadku złamania regulaminu pkt. od 10.11 do 10.13, Użytkownik wyraża zgodę na usunięcie sprzecznej z Regulaminem oferty oraz wyzerowanie posiadanych punktów na koncie podstawowym i wszystkich kontach powiązanych, bez względu na źródło pochodzenia punktów.
15. Sprzedający zobligowany jest prowadzenia transakcji zgodnej z lokalnym prawem w miejscu świadczenia usługi, oraz w szczególności dochować obowiązku rozliczenia z właściwym organem podatkowym.
16. Korzystanie z Modułu Giełdy jest bezpłatne w ujęciu finansowym, jednak jest związane z opłatą w punktach Plus/Lubię za wystawienie Oferty.
17. W momencie wystawienia Oferty, Sprzedającemu blokowane są punkty pokrywające maksymalną sprzedaż + prowizja za wystawienie Oferty. Niesprzedane Punkty są automatycznie zwracane w momencie zakończenia Oferty. Prowizja nie podlega zwrotowi.

11. Regulamin zwrotów.

1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu zakupionej usługi w terminie 10 dni od jej zakupu, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o "ochronie niektórych praw konsumentów".
2. Zgodnie z ww. Ustawą, warunkiem uznania zwrotu jest zwrot pełnowartościowej usługi (takiej, z której korzystania nie rozpoczęto), co należy wyrazić przez nie powrócenie do systemu po dokonaniu płatności przez Dotpay oraz e-mailowe zgłoszenie dyspozycji usunięcia konta przed powróceniem na strony systemu.
3. Za moment świadczenia usługi uznaje się moment powrócenia do domeny systemu po dokonaniu płatności. Dotyczy to zarówno zakupu kont o zwiększonych parametrach (które dostarczane są w postaci pakietów), jak i zakupu Punktów (fakt nabycia punktów powoduje przeliczenia w bazach systemowych i wpływa na relacje algorytmu systemu z Użytkownikami). Zarówno Abonamenty jak i Punkty strony traktują jako świadczenie jednorazowe, czyli produkt całościowy, bez możliwości podziału na mniejsze jednostki celem zwrotu niepełnowartościowej części produktu. W obu wypadkach za moment rozpoczęcia usługi uznaje się moment następujący bezpośrednio po zakupie punktów, dlatego powrócenie na stronę systemową po dokonaniu płatności jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi i rezygnacją ze zwrotu, w tym częściowego.
4. Oświadczenie o zwrocie należy skierować pocztą tradycyjną pod adres korespondencyjny Systemu: Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków, Polska w terminie 10 dni od zakupu usługi.
5. W wypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
- Rezygnacja z usługi poprzez nierozpoczęcie świadczenia usługi (powrót na stronę systemu) oraz
- Wyrażenie dyspozycji usługi usunięcia konta oraz
- Wysłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji pocztą tradycyjną w ww. terminie
dyspozycja zwrotu zostanie uznana, a płatność zwrócona na rachunek Dotpay lub polski rachunek bankowy w walucie PLN niezwłocznie, w ustawowym terminie.

12. Faktury VAT.

1. Faktury VAT za usługi wystawiane są automatycznie w momencie opłacenia faktury Pro Forma, która generowana jest w momencie składania zamówienia.
2. Kupujący ma bezpośredni wgląd do wygenerowanych Faktur VAT za zakupione usługi i może wydrukować dokument PDF identyczny z oryginałem Faktury VAT.
3. Na prośbę Kupującego poprzez dyspozycję wyrażoną kliknięciem w panelu administracyjnym Systemu, Sprzedający wysyła fakturę w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do ostatniego dnia 3 miesięca od pierwszej transakcji której faktury w formie nie przesłano, celem umożliwienia rozliczenia z Urzędem Skarbowym (prawidłowe zakwalifikowanie do "kosztów"). Jednocześnie Sprzedający dokonuje starań, by czas wysyłki faktury był jak najszybszy (do 7 dni od otrzymania dyspozycji).
4. Sprzedający nie prowadzi wysyłki faktur Pro Forma.
5. Sprzedający dokonuje w obrębie polskich adresów wysyłki Faktur VAT na własny koszt.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


13. Odpowiedzialność.

1. Użytkownik, z chwilą złamania dowolnego punktu Regulaminu, wyraża zgodę na podjęcie przez System szeroko pojętych działań korygujących (np. usunięcie kliknięć, blokada części lub wszystkich stron, blokada części lub wszystkich kont, etc.).
2. System może zablokować Konto lub wiele kont uprawdopodobniając, że należy/należą do Użytkownika łamiącego Regulamin przy wykorzystaniu dowolnego Konta.
3. W wypadku uprawdopodobnienia, że Użytkownik uzyskał punkty w sposób niezgodny z Regulaminem, System może zablokować konto, co może wpłynąć na usunięcie punktów przelanych na konto innych Użytkowników, w tym sprzedanych innym Użytkownikom. Odpowiedzialność za skutki transakcji sprzedaży punktów zdobytych niezgodnie z Regulaminem ponosi Użytkownik naruszający Regulamin, jednocześnie Kupujący nie wnosi roszczeń wobec Systemu o zwrot z zasobów Systemu punktów pochodzących z niezgodnych z Regulaminem działań.
4. Użytkownik korzysta z Systemu na własną odpowiedzialność, a także zwalnia System od odpowiedzialności za skutki działania systemu (w szczególności możliwość usunięcia z indeksu wyszukiwarek i/lub zmiany pozycji w rankingach i/lub blokady/utracenia stron znajdujących się pod adresami).
5. System, nie gwarantuje ilości znaczników Plus ani Lubię w usługach firm zewnętrznych (niepowiązanych), ani ciągłości usług tych firm. W wypadku zmiany warunków świadczenia usług firm zewnętrznych, w tym w szczególności: utraty znaczników Plus lub Lubię, zmiany sposobu punktowania Plus lub Lubię przez firmy zewnętrzne, blokady systemu przez właścicieli Plus lub Lubię i idąca za tym niemożność uzyskania znaczników Plus lub Lubię, wycofania się przez właścicieli usługi Plus lub Lubię ze świadczenia usług Plus lub Lubię, Użytkownik zwalnia system z wszelkiej odpowiedzialności za działania firm zewnętrznych i odstępuje od roszczeń, w tym finansowych, wobec Sprzedającego i Systemu.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że system świadczy usługę udostępnienia panelu administracyjnego (pośredniczącego w kliknięciach), a nie gotowe kliknięcia (Plus, Lubię). Oznacza to, że realna liczba kliknięć wskazywana przez oprogramowanie firm zewnętrznych, może być niższa, niż to wynika z liczby kliknięć zrealizowanych przez Użytkowników Systemu, za co System nie ponosi odpowiedzialności.
7. System oświadcza, że nie jest powiązany z firmami: Google™, Facebook™, a ww. nazwy mogły zostać podane jedynie w celach informacyjnych. System dokłada starań, by świadczona usługa była zgodna z regulaminami i wytycznymi ww. serwisów i obliguje Użytkowników, by stosowali System z poszanowaniem regulaminów i wytycznych ww. serwisów.

14. Polityka Prywatności.

1. Dane przekazywane Systemowi (w szczególności dane osobowe Użytkownika, adresy e-mail, ustawienia, dane profilowe) są poufne. System zobowiązuje się nie przekazywać danych innym podmiotom oraz zobowiązać pracowników i osoby mające dostęp do danych Systemu umową lojalnościową.
2. System zobowiązuje się nie nawiązywać współpracy o charakterze zarobkowym z klientami Użytkownika widniejącymi w panelu administracyjnym w zakresie wymiany kliknięć Lubię, Plus (nieuczciwa konkurencja), chyba, że potencjalny Klient sam zgłosi się do Systemu z propozycją zakupu usługi.
3. Dane profilowe są wykorzystywane przez System do dokładniejszego dopasowania stron.
4. System nie przechowuje, ani nie wymaga podawania hasła Użytkownika w projektach zewnętrznych, w szczególności dotyczy to haseł do serwisów społecznościowych.
5. System nie sprzedaje indywidualnych ani zbiorczych danych osobowych w żadnej postaci.
6. W wypadku dokonania zakupu dowolnej usługi płatnej i wyrażenia dyspozycji usunięcia konta, System przechowuje dane fakturowe, służące do rozliczenia z organem podatkowym.
7. System nie stanowi sieci reklamowej, platformy wymiany danych reklamowych, ani nie prowadzi działalności w charakterze brokera danych.
8. Polityka Prywatności i inne postanowienia Umowy, jeżeli inaczej nie zastrzeżono, obowiązują od momentu zawarcia umowy o świadczenie usługi wymiany linków do momentu jej wypowiedzenia lub naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu przez Użytkownika.

15. Postanowienia końcowe.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy oznacza usunięcie konta i znajdujących się w jego obrębie punktów oraz funkcjonalności (Abonamentu), jeżeli konto posiadało zwiększone parametry.
3. W wypadku zerwania Umowy przez Użytkownika, traci on prawo korzystania z Systemu, zachowując prawo do ponownego zawarcia Umowy poprzez ponowne zalogowanie do panelu administracyjnego Systemu, po uprzednim poinformowaniu Systemu o chęci ponownego korzystania z Systemu i deklaracji akceptacji Regulaminu, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.
4. W wypadku zerwania Umowy przez System, Użytkownik traci prawo korzystania z Systemu, do momentu ponownej akceptacji zawarcia Umowy przez System.
5. W wypadku zerwania Umowy przez którąkolwiek ze stron, za zakupione usługi płatne które zostały wykorzystane, nie obowiązuje zwrot płatności.
6. Strony zobowiązują się do próby rozstrzygnięcia powstałych sporów w sposób polubowny.
7. W wypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Systemu.
8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy i po jej wygaśnięciu przestrzegać praw autorskich i majątkowych Systemu, w tym nie realizować przedsięwzięć naruszających prawa autorskie i/lub majątkowe do części lub całości treści, kodu, funkcjonalności i innych elementów Systemu, a w wypadku ich naruszenia przekazuje przedsięwzięcie naruszające prawa autorskie i/lub majątkowe, na własność, Właścicielowi Systemu z dniem naruszenia.
9. Regulamin może ulec zmianie. Zalogowanie do panelu oznacza akceptację aktualnego Regulaminu przez Użytkownika.